Buletin informativ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

ORAȘUL PÎNCOTA

PRIMĂRIA ORAȘULUI PÎNCOTA

România, jud. Arad, 315600, oraș Pîncota, str. T.Vladimirescu 69, tel 0257466301, 0257466679, fax 0257708888, e-mail: primariapancota@artelecom.net


BULETIN INFORMATIV:

 Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Orașului Pîncota:

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
– Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată
– Legea 571/203, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003, Codul Muncii

 

PROGRAM DE AUDIENȚE:

Primar, dl Pocrișer Dan – Ștefan:

Luni:10-12, Marți: 10-12, Miercuri 10-12, Joi : 10-12

Viceprimar, dl Boiciuc Ion :

Marți 10-12, Miercuri: 10-12, Joi 10-12, Vineri: 10-12

Secretar, d-na Balint Codruța- Cristina:

Marți: 14-16; Joi: 14-16

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE:

Luni – Joi 7.30 – 16.00

Vineri 7.30 – 13.30

– Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei orașului Pîncota și a funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Pocrișer Dan – Ștefan – Primar

Boiciuc Ion – Viceprimar

Balint Codruța-Cristina – Secretar

Aftene Claudia – Responsabil Relații cu Publicul

  • Date de contact:

Primăria Orașului Pîncota

Str. Tudor Vladimirescu, nr 69, Cod postal: 315600,

Tel: 0257466301, 0257/466679

Fax: 0257708888

e-mail: primariapancota@artelecom.net

web: http://www.primariapancota.ro/

 Lista cuprinzând documentele de interes public

Informațiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: 
– Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Orașului Pîncota
 
– Structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al Primăriei Orașului Pîncota
 ; 
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Orașului Pîncota
 , si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice 
– Coordonatele de contact ale Primăriei Orașului Pîncota
  respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet 
– Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil
 
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituției
 
– Lista documentelor produse si/sau gestionate,
 potrivit legii 
– Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice in situația in care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

– dispoziției ale primarului 
– proiecte de hotărâri
 
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
 
– note de discuții
 
– referate de aprobare
 
– fise de audienta
 
– protocoale
 
– rapoarte
 
– studii
 
– analize
 
– prognoze
 
– proiecte de strategii
 
– scrisori sau adrese
 
– materiale de specialitate
 
– fise de proiect
 
– contracte de achiziție publica
 
– procese-verbale
 
– adrese
 
– observații si propuneri
 
– avize
 
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
 
– planul urbanistic general
 
– certificate de urbanism si autorizații de construire/desființare
 
– autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare si avize pentru orarul de funcționare
 
– autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj
 
– date de cadastru
 
– date de stare civila

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația in care persoana se considera vătămată in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, si anume:

– reclamația administrativa – se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice 

– plângerea la secția de contencios administrativ a tribunalului in a cărei raza teritoriala domiciliază sau în a cărei raza teritoriala se afla sediul autorității ori al instituției publice.

Sari la conținut