Program de audiențe

PROGRAM AUDIENȚE

2019

Primar – Pocrișer Dan – Ștefan

 • Luni 10-12
 • Marți 10-12
 • Miercuri 10-12
 • Joi 10-12

Viceprimar – Boiciuc Ion

 • Marți 10-12
 • Miercuri 10-12
 • Joi 10-12
 • Vineri 10-12

Secretar – Balint Codruța – Cristina

 • Marți 14-16
 • Joi 14-16

Anunț dezbaterea publică a bugetului pe anul 2016

Nr.9103/29.12.2015

ANUNȚ

DEZBATERE PUBLICĂ

a Proiectului de Buget al oraşului Pîncota, pe anul 2016

Primarul oraşului Pîncota, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduce la cunoştinţă publică Proiectul bugetului oraşului Pîncota pe anul 2016.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul Bugetului oraşului Pîncota, pe anul 2016 pot fi depuse în scris Ia sediul Primăriei oraşului Pîncota – Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, pot fi transmise prin fax la numărul 0257/468679, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primariapancota@artelecom.net, pană în data de 20.01.2015, iar în data de 21.01.2015, orele 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului local Pîncota, va avea loc o întâlnire în care se va dezbate public proiectul de buget.

Proiectul de buget poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei oraşului Pîncota, din str.T.VIadimirescu nr.89, jud. Arad şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Primăriei oraşului Pîncota.

 

PRIMAR,

ec. RETTER IOSIF

ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR

Primarul conduce si controleaza activitatea aparatului de specialitate a primarului.
In cadrul numarului total de posturi aprobate prin Hotararea
Consiliului Local al Primariei Orasului Pancota, pentru buna funcţionare a instituţiei, primarul aproba numarul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorica, aproba transformarea posturilor vacante prevazute in statul de funcţii, conform legislaţiei in vigoare, aproba modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea in cadrul altui compartiment al Primariei Orasului Pancota, precum şi constituirea de colective şi compartimente de lucru, în funcţie de necesitaţi.

Atribuţiile primarului sunt cele prevazute la art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificarile şi completarile ulterioare precum şi cele prevazute de alte normative în vigoare.

Viceprimarul exercita atribuţiile ce le sunt delegate prin Dispoziţii de catre Primar, în condiţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Viceprimarul este subordonat Primarului, fiind înlocuitor de drept al acestuia.

Secretarul Primariei Orasului Pancota este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.

Atribuţiile secretarului orasului sunt cele prevăzute de art.117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, cele prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum şi cele stabilite de Consiliul Local al orasului Pancota.

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale reprezentă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate de către primar şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate, cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

Administratorul public, are atributiile prevăzute de art.112 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, cele prevăzute de legi sau de alte acte normative, precum şi cele stabilite de Consiliul Local al orasului Pancota.

Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.

Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI si DOM. PUBLIC

Atributii ale serviciului – Activitatea de sistematizare – urbanism

 1. Iniţiază şi propune modificarea si actualizarea Planului Urbanistic General

( P.U.G.) a orasului Pancota, în funcţie de modificările legislative în domeniu şi cerinţele tehnico-edilitare a orasului

 1. Iniţiază şi propune spre avizare structurilor de specialitate, documentaţiile de urbanism cuprinse din planurile urbanistice de zonă (P.U.Z) şi planurile urbanistice de detaliu (P.U.D.) , cu regulamentele aferente în scopul materializării strategiilor de amenajare şi dezvoltare urbanistică a orasului Pancota .

 2. Răspunde de respectarea şi încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate (P.U.G. , P.U.Z , P.U.D. ) a solicitărilor persoanelor fizice şi juridice cu privire la execuţia lucrărilor de construcţie ;

 3. Urmăreşte actualizarea planurilor urbanistice generale (P.U.G.) în funcţie de modificările legislative în domeniu şi cerinţele tehnico-edilitare a orasului la momentul dat.

 4. Ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe referitor la denumirea de străzi şi numerele de locuinţe ;

 5. Întocmeşte documentaţia necesară atribuirii sau schimbării de denumiri potrivit legii ;

 6. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 7. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispoziţii ale primarului orasului Pancota;

 8. propune serviciului Buget Finante Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

Autorizarea construcţiilor şi amenajarea teritoriului

– asigură desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul privitor la conţinutul documentaţiilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire ;

– urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare

– înştiinţează persoanele fizice sau juridice interesate cu privire la modalităţile de completare sau refacere a documentaţiilor ce stau la baza eliberării autorizaţiilor de construire şi certificatelor de urbanism , precum şi a societăţilor de proiectare sau persoanelor fizice ce întocmesc astfel de documentaţii ;

verificarea documentaţiilor ce au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism

– verificarea pe teren a legalitatii documentatiilor tehnice prezentate.

eliberarea certificatelor de urbanism ;

eliberarea autorizaţiilor pentru branşament şi racorduri ;

– eliberarea autorizaţiei de construcţie şi a autorizaţiei de desfiinţare;

– verificarea documentaţiei care a stat la baza eliberării autorizaţiei de

construire /desfiinţare cu respectarea conţinutului cadru al proiectului pentru

autorizarea executării lucrărilor de construire ;

– intocmirea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul comisiei de receptie aprobata conform dispozitiei de primar

urmăreşte existenţa şi respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire

(desfiinţare ) şi ia măsuri de sancţionare potrivit Legii 50/1991;

– inregistrarea in registrele de evidenta speciale a autorizatiilor de construire, autorizatii de demolare, certificate de urbanism, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

– intocmirea situatiilor statistice privind stadiul fizic al lucrarilor autorizate pentru Directia de Statistica a judetului Arad , Camera de conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii Arad , Consiliul judetean Arad, Institutia Prefectului judeţului Arad;

–  inventarierea lucrarilor autorizate si pregatirea documentatiilor tehnice in vederea arhivarii;

– verifica situatiile de pe teren, la fata locului si fotografiaza amplasamentele,

dupa caz; studiaza documentatiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G.) si (P.U.Z./P.U.D., dupa caz), precum si actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism si Hotararea Consiliului local);

 • preia cereri depuse de Consiliul Judetean Arad pentru emiterea avizului

primarului, in vederea autorizarii investitiilor care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativa a orasului sau investitii care se aproba de Guvern;

– aplica prevederile Hotararilor Consiliului local adoptate, care se refera la

activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism;

– soluţionează, in condiţiile legii, sesizările adresate serviciului;

-întocmeşte note interne pentru obţinerea de informaţii de specialitate in vederea soluţionării competente a cererilor si răspunde la notele interne transmise de celelalte compartimente ale primăriei;

– răspunde cu promptitudine la cererile emise de alte instituţii ale Statului,

legate de domeniul amenajării teritoriului si urbanism, precum si de unele acte întocmite si emise anterior.

– studierea permanenta a noilor documentaţii de urbanism, aprobate

conform legii, in vederea întocmirii corecte a certificatelor de urbanism cu respectarea reglementarilor de urbanism in vigoare;

– asigurarea bazei de date cu evidenta certificatelor de urbanism si a

adeverintelor (de incadrare in intra/extravilan si de atribuire a adreselor postale);

– arhivarea actelor intocmite si emise, conform Nomenclatorului arhivistic;

 • prezinta informari/referate sefilor ierahici superiori cu propuneri privind

optimizarea activităţii serviciului;

 • participa la elaborarea referatelor si proiectelor de hotarare privind

domeniul de activitate.

 • asigura informarea persoanelor juridice si fizice cu privire la problemele

legate, de amenajarea teritoriului si de urbanism, cu respectarea prevederilor legale.

Activitatea JURIDICA

Activitatile desfasurate in cadrul compartimentului:

1.Formularea cererilor de chemare în judecată la sesizarea scrisă a directiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Pancota, întâmpinărilor şi a altor acte procesuale adresate instanţelor judecătoreşti în cauzele în care autoritatile administratiei publice locale sunt parti litigante;

2.Apararea drepturile si interesele legitime ale autoritatilor administratiei publice locale (Consiliul Local al Orasului Pancota, Primaria Orasului Pancota) si reprezentarea, prin delegare, a acestora în toate litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmarire penala şi a altor organe cu atributii jurisdicţionale;

3.Apararea drepturile si interesele legitime ale Orasului Pancota si reprezentarea, prin delegare, a acestuia în toate litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmarire penala şi a altor organe cu atributii jurisdicţionale;

4.Asigurarea consilierii juridice a directiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Pancota;

5.Exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti ce privesc unitatea administrativ teritoriala si autoritatile administratiei publice locale;

6.Colaborarea cu directiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Pancota la întocmirea proiectelor de acte administrative: dispoziţii ale Primarului Orasului Pancota şi hotărâri ale Consiliului Local al Orasului Pancota;

7.Întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Orasului Pancota şi de dispoziţii ale Primarului Orasului Pancota specifice domeniului de activitate, precum şi intocmirea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local al Orasului Pancota;

8.Avizarea notelor justificative intocmite de Compartimentul Achizitii Publice in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

9.Intocmirea proiectelor contractelor de achizitii publice, contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractelor de concesiune de servicii pentru care s-au demarat procedurile prevazute de dispozitiile legale in vigoare;

10.Vizarea pentru legalitate a contractelor de achizitii publice, contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractelor de concesiune de servicii in care Primaria Orasului Pancota este parte contractanta;

11.Organizarea si tinerea la zi a registrelor cu evidenta dosarelor de la toate instantele judecatoresti si a termenelor de judecata;

12.Inchiderea, numerotarea si sigilarea dosarelor finalizate precum si la predarea acestora, pe baza de proces verbal, catre Compartimentul Arhiva;

13.Intocmirea impreuna cu Serviciul Agricol, Fond Funciar si Consultanta Agricola a proiectelor de acte administrative ca urmare a hotararilor adoptate in cadrul Comisiei Locale de Fond Funciar Pancota;

14.Urmarirea finalizarii dosarelor inregistrate in procedura Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

15.Intocmirea impreuna cu Serviciul Agricol, Fond Funciar si Consultanta Agricola a proiectelor de acte administrative privind admiterea sau respingerea notificarilor formulate in procedura Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.Completarea si tinerea la zi a registrului special cu notificarile formulate in procedura Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

17.Intocmirea si transmiterea rapoartelor lunare cu privire la stadiul dosarelor inregistrate in procedura Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

18.Solutionarea in termen a corespondentei primite prin intermediul registraturii si direct de la directiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Pancota;

19.Alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispoziţii ale primarului orasului Pancota precum si de Secretarul Orasului Pancota;

20.propune serviciului Buget Finante Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare;

SERVICIUL BUGET, FINANTE, CONTABILITATE , IMPOZITE SI TAXE

Activitatea de BUGET

Biroului Buget îi revin urmatoarele atribuţii

 • asigura respectarea legalitatii tuturor operatiunilor economice ;
 • acorda viza de control Finante preventiv pentru operatiunile mentionate in

ROF pentru Compartiment Buget.

 • raspunde de urmarirea si intocmirea executiei bugetului local pe parcursul unui

an bugetar in conditiile de echilibru bugetar pe subdiviziunile clasificatiei bugetare ;

 • asigura deschiderea si repartizarea de credite bugetare ;
 • asigura modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei

bugetare, a creditelor aprobate inclusiv prin virari de credite in conditiile legii ;

 • asigurara evidenta creditelor pentru deschideri si finantari lucrari si obiective

prevazute a se suporta din fondurile de investitii ;

 • verifica notele contabile si asigura transpunerea datelor in calculator pentru

prelucrarea automata ;

 • verifica zilnic executia emisa de Trezoreria Orasului Pancota si eventualele

neconcordante le rezolva in termen de 5 zile ;

 • prezinta zilnic conducerii serviciului, disponibilul existent in conturile de la Trezorerie
 • stabileste la finele anului sinteza incasarii veniturilor pe surse si a cheltuielilor pe capitole ;
 • asigura elaborarea si centralizarea proiectelor, bugetelor de venituri si

cheltuieli ale unitatilor din subordine precum si a bugetelor de venituri si cheltuieli pe

activitati autofinantate ;

 • participa la intocmirea raportului de analiza pe baza de bilant cu privire la

executiile bugetului local cu ocazia intocmirii Situatiilor Finantee trimestriale si anuale;

 • efectuarea modificarilor ce intervin in structura bugetului local ca urmare a

aprobarii unor acte normative in sfera finantelor publice ;

 • participa la lucrarile de inchidere a anului Finante contabil in baza normelor

emise de Ministerul Finantelor Publice ;

 • tine evidenta deschiderii de credite pe capitole, destinatii, cu respectarea

bugetului aprobat si a legislatiei in domeniu;

 • raspunde de finantarea unitatilor din subordine in baza sumelor aprobate cu

respectarea destinatiei si prevederilor legale ;

 • prezinta conducerii serviciului in vederea supunerii spre aprobare de catre

ordonatorul principal de credite a bugetului de venituri si cheltuieli pe total an, pe

trimestre si pe capitole, subcapitole, articole si aliniate cu incadrarea in sumele

alocate. Dupa aprobarea de catre ordonatorul de credite intocmeste proiectul de buget

care va fi supus aprobarii in CL.

 • respecta procedurile de aprobare a virarilor de credite si inanitarea spre

aprobare a solicitarilor subunitatilor cu respectarea legislatiei.

 • asigura respectarea legalitatii tuturor operatiunilor economice;
 • asigura respectarea disciplinei Finantee;
 • verifica lunar sau zilnic necesarul de cheltuieli in baza notei de fundamentare model ”anexa 10” pentru deschiderea de credite in limita bugetului aprobat pe capitole si activitati, precum si incadrarea in creditele repartizate pe trimestre;
 • verifica intocmirea decadala sau ori de cate ori este necesara, situatia

platilor efectuate pe capitole si subcapitole fata de planul aprobat;

 • verifica intocmirea bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizarea pe

trimestre, urmareste executarea lui pe parcursul anului bugetar;

 • verifica intocmirea materialelor si anexelor pentru rectificarile de buget din

cursul anului si pentru aprobarea executarii bugetului de cheltuieli pentru anul

precedent;

 • verifica centralizarea trimestriala a situatiilor Finantee ale: activitatii proprii a

Primariei Orasului Pancota si a institutiilor subordonate ;

 • solicita si centralizeaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli pentru

unitatile subordonate si finantate din bugetul local;

 • asigura transmiterea bugetelor de venituri si cheltuieli unitatilor subordonate Primariei Orasului Pancota;
 • furnizeaza datele necesare intocmirii balantelor lunare si bilantului contabil;
 • sesizeaza eventualele nereguli referitoare la buna gospodarire si utilizare a

creditelor bugetare;

 • verifica centralizarea situatiilor Finantee raportate trimestrial de unitatile din subordine
 • depune situatiile Finantee centralizate, executia bugetului local si a

bugetului din activitati autofinantate, atat la partea de venituri cat si la partea de

cheltuieli, cu viza Trezoreriei, la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad;

 • verifica si semneaza platile in conformitate cu prevederile Legii 500/2002 si

Ordinul 1792/2002;

 • verifica si vizeaza documentele si proiectele de operatiuni care se supun

controlului Finante preventiv conform dispozitei de organizare si exercitare a

controlului Finante preventiv propriu;

 • asigura si verifica organizarea evidentei pe structura clasificatiei bugetare,

pe capitole, articole si aliniate pentru lucrarile serviciului buget;

 • verifica evidenta Compartimentului Buget privind creditele bugetare aprobate in

exercitiul bugetar curent si a modificarilor intervenite evidentiate in conturile in afara

bilantului: 8060,8061,8062,8066 ;

 • verifica zilnic disponibilul bugetului local conform executiei elaborate de

Trezorerie;

 • pastreaza secretul de serviciu si confidentialitate in legatura cu datele,

informatiile sau documentele de care sa ia cunostinta in executarea atributiilor ce-i

revin ;

 • raspunde de legalitatea si realitatea datelor inscrise in documentele pe care le

emite si le semneaza ;

 • raspunde de intocmirea situatiilor de analiza a indicatorilor economico- Finantei

ai institutiei privind :

  1. gradul de indatorare
  2. lichiditate si solvabilitate
  3. bugete cash – flow
  4. situatia incasarilor
  5. situatia furnizorilor
 • raspunde de intocmirea documentatiei de contractare a imprumuturilor in conditiile legii
 • raspunde disciplinar, material si penal conform legii pentru legalitatea si

corectitudinea controalelor efectuate a documentelor emise si semnate.

 • întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri

ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispoziţii ale primarului orasului Pancota;

Activitatea de FINANTE

Biroului Finante îi revin urmatoarele atribuţii:

 1. raspunde de legalitatea operatiunilor economice si respectarea disciplinei

Finantee;

 1. raspunde de deschiderea de conturi bugetare, extrabugetare si speciale;
 2. raspunde de decontarea sumelor prin banca si prin casierie, întocmind instrumentele de plata, pentru platile pe care le efectueaza în cadrul serviciului, cu ordin de plata sau cu numerar, pentru toate capitolele din clasificatia bugetara;
 3. raspunde de întocmirea statelor de plata pentru salariatii din aparatul propriu ;
 4. raspunde de plata la timp a drepturilor de natura salariala, a viramentelor catre

bugetul de stat;

 1. raspunde de evidenta si de efectuarea platilor de natura salariala pentru aparatul

propriu în baza documentelor semnate, vizate, aprobate si înaintate de compartimentul de specialitate (Compartimentul Resurse Umane);

 1. raspunde de întocmirea declaratiei pentru eliberarea drepturilor salariale si de

prezentarea cu o zi înainte de data platii salariilor pentru efectuarea controlului salariilor;

 1. organizeaza si raspunde de evidenta cheltuielilor de personal, pe structura

clasificatiei bugetare;

 1. raspunde de evidenta si de efectuarea platilor din donatii si sponsorizari, în

conditiile legii, în baza documentelor întocmite de compartimentele de specialitate cât si a disponibilitatilor în valuta, a deplasarilor în strainatate;

 1. raspunde de evidenta cheltuielilor de deplasare în tara, atât pentru transport, cât si

pentru cazare si diurna, în conformitate cu prevederile legale;

 1. raspunde de remedierea eventualelor neconcordante existente în extrasele de cont,

în termen de 3 zile, pentru toate conturile a caror evidenta este asigurata la Compartimentul Finante, pentru care efectueaza plata;

 1. raspunde de evidenta garantiilor materiale pentru gestionarii institutiei în baza

contractelor de garantie verificând întocmirea si actualizarea acestora ori de câte ori

intervin modificari, în baza comunicarilor de la persoanele responsabile cu evidenta

gestiunilor;

 1. raspunde de controlul inopinat al casieriei centrale, întocmind procese verbale de

verificare în care sa fie prevazute eventualele diferente, masurile luate si sanctiunile

aplicate;

 1. verifica întocmirea zilnica a registrului de casa si soldul casei, atât în lei cât si în

valuta, în baza registrului de casa întocmit zilnic de casieria centrala;

 1. raspunde de depunerea în termen a încasarilor în numerar zilnic, prin întocmirea la casieria centrala a foilor de varsamânt, pe fiecare cont bancar;
 2. raspunde de ridicarea cu CEC a numerarului (lei si valuta) de la Trezoreria

Orasului Pancota în vederea efectuarii de plati dispuse de ordonatorul principal de

credite, conform documentelor predate la casierie de compartimentele cu atributii

Finante-contabile;

 1. reprezinta institutia în relatiile de decontare cu Trezoreria si cu alte unitati bancare

dupa caz, atât pentru plati cu numerar cât si prin virament;

 1. aduce la cunostinta conducerii serviciului si conducerii institutiei eventualele

încalcari ale disciplinei de casa, propunând masuri de remediere a acestora;

 1. raspunde de întocmirea corecta si la timp a declaratiilor lunare privind salariile
 2. exercita control Finante preventiv pentru operatiunile prevazute în dispozitia

interna pentru sef compartiment Finante;

 1. raspunde de plata tuturor operatiunilor înaintate de compartimentele de

specialitate din institutie cu respectarea Legii 500/2002, cât si existenta semnaturilor, vizelor si aprobarilor persoanelor autorizate cu numerar si ordin de plata;

 1. raspunde de evidenta conturilor de evidenta în partida simpla: 8060 “Credite

bugetare”; 8066 “Angajamente bugetare” si 8067 “Angajamente legale”;

 1. raspunde de utilizarea creditelor bugetare în conformitate cu destinatia pentru care

sunt prevazute în buget;

 1. raspunde de întocmirea corecta si la timp a necesarului de numerar pentru luna

urmatoare pe conturi si zile pâna la data de 20 a lunii pentru luna urmatoare, în

conformitate cu O.M.F.P. 1235/2003 privind formarea si utilizarea resurselor derulate

prin trezoreria statului;

 1. raspunde de ducerea la îndeplinire a masurilor din graficele de implementare ca

urmare a recomandarilor auditorilor interni cât si ai controlorilor Finantei ai Curtii de Conturi, pentru Compartimentul Finante;

 1. raspunde de întocmirea lunara si corecta a balantei de verificare (pentru conturile

a caror evidenta este asigurata în cadrul compartimentului);

 1. raspunde de întocmirea anexelor la bilant, colaborând cu celelalte compartimente

din serviciu pentru întocmirea lor;

 1. raspunde de evidenta debitorilor si creditorilor din relatii nefiscale (sintetic si

analitic) dând relatii tertilor (interni si externi) în legatura cu plata efectuata; se preocupa de recuperarea debitorilor, de evidenţierea şi urmărirea oricăror avansuri plătite şi a decontării lor;

 1. raspunde de întocmirea documentelor necesare închiderii anului Finante contabil

în baza normelor de închidere emise de Ministerul Finantelor Publice;

 1. pastreaza secretul de serviciu si cofidentialitatea în legatura cu datele, informatiile

sau documentele de care ia cunostinta în executarea atributiilor ce-i revin;

 1. raspunde de legalitatea si realitatea datelor înscrise în documentele pe care le

emite si le semneaza;

 1. este subordonat sefului de Serviciul Buget, Finante, Contabilitate
 2. se completeaza cu noi atributii ce vor rezulta din actele normative în domeniu;
 3. sesizeaza eventualele nereguli referitoare la buna gospodarire si

utilizare a creditelor bugetare;

 1. se conformeaza dispozitiilor date de primar, viceprimar si secretarul orasului,

cu exceptia cazurilor în care se considera ca sunt ilegale. În acest caz este obligat sa motiveze în scris.

 1. este obligat sa respecte normele de conduita prevazute în Codul de Conduita a

functionarilor publici;

 1. raspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz, pentru

încalcarea cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu;

 1. asigura baza de date pentru transpunerea datelor în calculator si ori de câte ori se

ivesc disfunctionalitati în programul informatic cât si a tehnicii de calcul

 1. aduce la cunostinta conducerii si responsabilului din partea serviciului

informatizare;

 1. asigura pastrarea si arhivarea documentelor;
 2. întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale

Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 1. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri

ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispoziţii ale primarului orasului Pancota;

Activitatea de CONTABILITATE

Biroului Contabilitate îi revin urmatoarele atribuţii:

1. Raspunde de planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea ţinerii evidenţei

contabile bugetare

2.Raspunde de legalitatea tuturor operatiunilor contabile;

3.Raspunde de intocmirea lunara si corecta a balantei de verificare pe total institutie

(in colaborare cu compartimentul buget, Finante, contabilitatea veniturilor) si va fi inaintata serviciului buget pentru intocmirea Situatiilor Finantee si a Bilantului;

4.Raspunde de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cronologic si sistematic

potrivit planului de conturi si Normelor emise de ministerul Finantelor folosind modelele Registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;

5.Raspunde de inregistrarea contabila pe baza de documente justificative inaintate de

compartimentele de specialitate cu vizele si aprobarile persoanelor autorizate si cu

respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;

6. Raspunde de organizarea contabilitatii sintetice si analitice a mijloacelor fixe, de

întocmirea fişei mijloacelor fixe, evidenţierea şi înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a amortizărilor mijloacelor fixe

7. Raspunde de calculul amortizarii, a planului de amortizare si reevaluarea bunurilor

ori de cate ori se impune prin acte normative;

8. Raspunde de organizarea contabilitatii sintetice si analitice a stocurilor cat si a

bunurilor aflate in administrare cu utilizarea conturilor si procedurilor contabile in vigoare;

9.Organizeaza si verifica contabilitatea patrimoniului public atat pentru domeniul de

proprietate privata cat si pentru domeniul de proprietate publica;

10.Verifica evidenta timbrelor fiscale, postale si judiciare, bonurile valorice,

chitantiere;

11.Organizeaza si verifica evidenta conturilor de ordine si evidenta in afara

bilantului:

  1. Contul 8060 Credite bugetare aprobate
  2. Contul 8066 Angajamente bugetare
  3. Contul 8067 Angajamente legale

12.Asigura activitatea de verificare a legalitatii, regularitatii operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora de ordonatorul de credite sau persoanele desemnate pentru operatiunile si documentele prevazute in dispozitia de organizare a controlului Finante preventiv propriu pentru sef compartiment contabilitate;

13.Asigura finalizarea operatiunilor de inventariere anuala a patrimoniului Primariei;

14.Asigura completarea scripticului in listele de inventariere si insusirea in

contabilitate a rezultatelor inventarierii (+,-);

15.Verificarea notelor contabile si asigura transpunerea datelor in calculator in

vederea preluarii automate;

16.Asigura si raspunde de inregistrarea achizitiilor, consumului si stocului de

materiale necesar institutiei;

17.Intocmeste documentele de inchidere a anului Finante in baza Normelor emise

de Ministerul Finantelor;

18.Pastreaza secretul de serviciu si confidentialitate in legatura cu datele,informatiile

sau documentele de care sa ia cunostinta in executarea atributiilor ce-i revin;

19.Raspunde de legalitatea si realitatea datelor inscrise in documentele pe care le

emite si le semneaza;

20.Asigura respectarea normelor PSI si de protectia muncii;

21.Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului

specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de

activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în

Consiliul local;

22.Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri

ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispoziţii ale primarului orasului Pancota;

23. Întocmeşte situaţiile Finantee prevăzute de lege, răspunde de legalitatea şi realitatea datelor înscrise în situaţiile Finantee şi le înaintează spre aprobare organului deliberativ.

Activitatea de IMPOZIT SI TAXE LOCALE

I. Activitatea personalului care se ocupa de contribuabilii persoane fizice consta in principal in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice), precum si a altor venituri la bugetul local datorate de catre contribuabilii persoane fizice ce au proprietati in Primaria Orasului Pancota potrivit competentelor stabilite prin actele normative in vigoare.

Atributiile si competentele personalului care se ocupa de contribuabilii persoane fizice sunt:

 1. gestioneaza zonele Orasului Pancota pe principiul arhivarii unitare a documentelor la nivelul serviciului, contribuabilului persoana fizica alocandu-i-se un singur rol fiscal care se identifica prin cod numeric personal; elementele patrimoniale ale contribuabilului se identifica prin numere matricole;

 2. prelucreaza automat datele referitoare la rolul contribuabilului persoana fizica;

 3. stabileste, urmareste si incaseaza taxele si impozitele locale datorate de persoanele fizice conform Hotararilor Consiliului Local al orasului Pancota;

 4. tine evidenta fiscala a contractelor de inchiriere pentru terenuri apartinand domeniului public si privat al orasului Pancota ocupate de constructii sau pentru terenurile inchiriate in scop agricol, situate in intravilanul si extravilanul orasului Pancota;

 5. urmareste incasarea chiriilor aferente contractelor de inchiriere terenuri, conform prevederilor contractuale;

 6. tine evidenta fiscala a contractelor de concesiune a bunurilor apartinand domeniului public si privat al orasului Pancota;

 7. urmareste incasarea redeventelor aferente contractelor de concesiune a bunurilor apartinand domeniului public si privat al orasului Pancota;

 8. tine si actualizeaza evidenta veniturile bugetului local si realizeaza lunar punctaje cu Serviciul Buget – Contabilitate referitoare la incasarea veniturilor specifice;

 9. intocmeste borderoul de debite distinct si il inregistreaza in registrul ,,borderou de debite’’

 10. verifica la persoanele fizice detinatoare de bunuri supuse impozitarii sau taxarii valabilitatea si legalitatea documentelor si declaratiile privitoare la impunere; sanctionand nedeclararea în termenul legal a veniturilor, impozitelor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor;

 11. organizeaza si raspunde de gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la controlul fiscal al persoanelor fizice;

 12. organizeaza si raspunde de întocmirea situatiilor statistice si a informarilor privitoare la activitatea de control fiscal;

 13. aplica în mod corect si cu profesionalism legislatia fiscala cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice;

 14. aplica sanctiunile contraventionale prevazute de Codul fiscal referitoare la impozitele si taxele locale;

 15. întocmeste borderourile de debitari/scaderi pentru impozitele si taxele datorate de persoanele fizice stabilite prin actele de control ca debite suplimentare sau ca impozite si taxe nedatorate;

 16. calculeaza in sarcina persoanelor fizice accesoriile pentru neplata la timp a debitelor stabilite prin activitatea de constatare si impunere;

 17. organizeaza si conduce, prin evidenta nominala, activitatea de urmarire si încasare la bugetul local a veniturilor fiscale neplatite în termen de catre persoane fizice, cu privire la impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, alte impozite si taxe datorate la bugetul local cu penalitatile aferente;

 18. pentru toate categoriile de impozite si taxe locale datorate bugetului local si neachitate în termen de catre persoanele fizice, dispune în conditiile legii, masuri de executare silita în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003;

 19. organizeaza, verifica si efectueaza activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor, taxelor si a altor creante neachitate în termen, cuprinse în titlurile executorii si care intra în competenta organelor de specialitate ale autoritatii administratiei locale; analizeaza, verifica si prezinta conducerii, în cadrul competentelor, propuneri pentru esalonari la plata, restituiri pentru sumele încasate în plus din impozitele si taxele

 20. locale, precum si a dobânzilor, având în vedere obtinerea vizelor de specialitate si aprobarea Consiliului Local Pancota;

 21. verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si daca le gasesc întemeiate, le avizeaza si le prezinta spre aprobare sau propune sa se faca investigatii suplimentare;

 22. verifica si semneaza certificate de atestare fiscala eliberate la cererea contribuabuabililor persoane fizice;

 23. atributiile se completeaza cu altele noi ce vor rezulta din actele normative;

 24. pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;

 25. angajatii au obligatia de a prelua imediat sesizarile, de a raspunde petitiilor si de a rezolva problema sesizata in termenul prevazut de lege;

 26. asigura si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei impozabile în termenul prevazut de lege;

 27. raspunde de efectuarea lunara a punctajului între evidenta fiscala si cea contabila în vederea depistarii si corectarii eventualelor diferente în timp util;

 28. respecta normele de conduita profesionala a functiei publice;

 29. raspunde de modul de implementare a masurilor trasate ca urmare a recomandarilor din acte de control (Curte de Conturi, Audit public si Intern, alte organisme abilitate) în termenul prevazut în graficul în plan;

 30. raspunde de propunerile care se înainteaza spre aprobare Consiliului Local în privinta nivelului si structurii impozitelor si taxelor locale conform Codului fiscal cu modificari si completari ulterioare;

 31. asigura baza de date pentru transpunerea in sistemul informatic a tuturor datelor care privesc activitatea gestionata;

 32. respecta in mod riguros prevederile privitoare la întocmirea, manipularea, circuitul, pastrarea si arhivarea documentelor cu care opereaza, asigurând securitatea acestora si secretul de serviciu, nefurnizând date ce nu sunt destinate publicitatii;

 33. da informatii in scris sub semnatura referitor la obligatiile fiscale restante pentru eliberarea certificatelor fiscale;

 34. se conformeaza dispozitiilor date de sefii ierarhici cu exceptia cazurilor când considera ca sunt ilegale, in acest ultim caz motivând in scris decizia luata;

 35. raspunde disciplinar, contraventional, material, civil sau penal dupa caz pentru incalcarea cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu;

 36. raspunde de îndeplinirea corecta si la termen a sarcinilor stabilite, colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul serviciului si cu celelalte servicii ale Primariei în scopul realizarii activitati de administrare a creantelor fiscale;

 37. face propuneri Consiliului Local al Orasului Pancota pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale specifice domeniului de activitate conform legislatiei in vigoare;

 38. realizeaza cu profesionalism activitatea de relatii cu publicul oferind clientilor informatii si explicatii pentru orice tip de activitate care se desfasoara in cadrul serviciului.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALA

Activitati de Registratura Generala si Arhiva:

Atributii:

 • primirea, înregistrarea in registrul special de corespondenta, predarea şi expedierea actelor primite prin intermediul Ghiseului unic, posta si posta secreta, cu respectarea dispozitiilor legale privind pastrarea confidentialitatii informatiilor, datelor si documentelor detinute, care nu sunt destinate publicului

 • inaintarea documentelor inregistrate in registrul special pentru apostila catre Cabinet Primar, respectiv Secretarul orasului

 • distribuirea operativă a corespondenţei repartizate formată din cereri, reclamaţii şi sesizări adresate de petenţi

 • primirea raspunsurilor de la compartimente/birouri/servicii/directii si comunicarea in termen a raspunsurilor catre petenti, lucrari evidentiate in registre speciale

 • primirea, inregistrarea dispozitiilor emise de Primar in ordine cronologica, in registrul special de evidenta a actelor administrative, dupa verificarea ca acestea sa fie insotite de referatul compartimentelor de specialitate si sa poarte semnatura Primarului, in calitate de emitent si a secretarului de legalitate

 • inregistrarea dispozitiilor emise de Primarul orasului, ce nu poarta viza de legalitate a secretarului, dar sunt insotite de raportul acestuia de nelegalitate, intocmit in conditiile Legii 215/2001, republicata, modificata si completata

 • multiplicarea si pregatirea documentatiei necesare in vederea transmiterii in termenul legal de 5 zile a dispozitiilor emise de Primarul orasului, catre Institutia Prefectului judetului Arad, insotite de materialele din suport(anexe, referate, cand este cazul si rapoartele de nelegalitate ale secretarului orasului)

 • comunicarea dispozitiilor emise de catre Primarul orasului Pancota catre Institutia Prefectului judetului Arad si compartimentele/birourile/serviciile/institutiile publice catre care au fost directionate

 • comunicarea dispozitiilor cu caracter individual catre persoanele fizice/juridice prevazute in dispozitiile finale ale actelor administrative

 • afisarea la sediul propriu si/sau pe site-ul propriu, mass-media locala a dispozitiilor cu caracter normativ pentru a fi aduse la cunostinta publica, cu obligatia de a se intocmi proces-verbal de afisare, inregistrat in registratura generala

 • efectuarea procedurilor specifice privind pregatirea, inregistrarea, publicarea si comunicarea dispozitiilor de convocare a sedintelor Consiliului Local, conform dispozitiilor legale, de verificare, inregistrare si pregatire a materialelor de sedinta, publicarea lor la sediul propriu si pe site-ul propriu, distribuirea acestora catre consilierii locali si Primar

 • primirea de la compartimentele de specialitate a proiectelor de hotarare elaborate, verificarea cu prioritate a inserarii in preambulul actelor administrative a legislatiei si a respectarii dispozitiilor privind tehnica legislativa pentru rapoarte, avize, proiecte de acte administrative;

 • inaintarea documentatiei complete catre secretarul orasului pentru acordarea avizului de legalitate;

 • efectuarea procedurilor specifice privind convocarea consilierilor locali la sedintele ordinare/extraordinare/de indata ale Consiliului Local si la sedintele comisiilor de specialitate

 • gestionarea registrelor speciale privind activitatea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, primirea, inregistrarea, multiplicarea si distribuirea catre consilierii locali, a rapoartelor de avizare ale comisiilor

 • Pregatirea materialele de sedinta; multiplicarea acestora si intocmirea mapelor de sedinta pentru Primarul orasului Pancota si consilierii locali; inmaraea acestora pe baza de borderou de difuzare a materialelor de sedinta, anexa la invitatia de sedinta;

 • intocmirea invitatiilor de sedinta pe care le inmaneaza consilierilor locali in termenul legal, odata cu dispozitia de convocare, materialele de sedinta si invitatia de sedinta;

 • gestionarea registrelor speciale privind activitatea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; punerea la dispozitia consilierilor locali a modelelor de rapoarte de avizare si a registrelor comisiilor; participarea la lucrarile comisiilor si urmarirea intocmirii rapoartelor de avizare ale comisiilor; preluarea rapoartelor de avizare intocmite de catre comisiile de specialitate, inregistrarea acestora in registrul de corespondenta al Consiliului Local si multiplicarea si difuzarea acestora catre consilierii locali;

 • intocmirea programului sedintelor de Consiliu Local si stabilirea impreuna cu secretarul orasului a cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari;

 • asigura intocmirea listei de prezenta a consilierilor locali, pe care le pune la dispozitia secretarului orasului Pancota si a presedintelui de sedinta;

 • participa la sedintele Consiliului Local si intocmeste procesul-verbal al sedintelor Consiliului Local si inaintarea acestuia in faza finala spre verificare secretarului orasului;

 • redactarea hotararilor adoptate, tinand cont de amendamentele/propunerile solicitate si aprobate de Consiliul Local si inaintarea lor spre verificare si contrasemnarea pentru legalitate de catre secretarul orasului si semnarea de catre presedintele de sedinta;

 • inregistrarea in ordine cronologica in Registrul special cu evidenta actelor administrative, a hotararilor adoptate in cadrul fiecarei sedinte a Consiliului Local, inclusiv a celor catre nu sunt contrasemnate de catre secretarul orasului, dar sunt insotite de raportul sau de nelegalitate;

 • efectuarea procedurilor legale privind afisarea proceselor-verbale de sedinta, intocmirea proceselor-verbale de afisare, ce sunt inregistrate in registratura generala;

 • pregatirea documentatiei necesare in vederea comunicarii in termenul legal a hotararilor adoptate de Consiliul Local catre Institutia Prefectului judetului Arad si catre directiile/serviciile/birourile/compartimentele/institutiile unde au fost directionate;

 • aducerea la cunostinta publica a hotararilor Consiliului Local cu caracter normativ si intocmirea proceselor-verbale de afisare, ce sunt inregistrate in registratura generala;

 • comunicarea hotararilor adoptate de Consiliul Local catre Institutia Prefectului judetului in termenul legal de 10 zile lucratoare de la data adoptarii;

 • inregistrarea in registrul de corespondenta al Consiliului Local, a adreselor cu care se inainteaza hotararile adoptate de Consiliul Local catre directiile/serviciile/birourile/compartimentele/institutiile catre care au fost directionate si comunicarea acestor hotarari catre compartimentele/birourile/serviciile/institutiile publice si persoanele fizice/juridice inserate in dispoztiile finale ale actului administrativ;

 • intocmirea mapelor de sedinta ale Consiliului Local

 • intocmirea lunara a fisei de pontaj a consilierilor locali la sedintele pe comisii si in plen ale Consiliului Local si inaintarea acestei situatii pe baza de semnatura, dupa avizarea de catre secretarul orasului, catre ordonatorul principal de credite si Serviciul Buget, Finante, Contabilitate, in vederea efectuarii platii indemnizatiilor;

 • Intocmeste situatii privind activitatea desfasurata de consilierii locali pe perioada mandatului;

 • Intocmeste rapoarte in legatura cu modul de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului Local;

 • primirea, inregistrarea, publicarea pe site-ul propriu si comunicarea catre Agentia Nationala de Integritate a declaratiilor de avere si interese ale alesilor locali (consilieri

locali, Primar si Viceprimar) si ale membrilor consiliilor de administratie si persoanelor ce detin functii de conducere in cadrul directiilor/regiilor autonome/institutiilor publice din subordinea Consiliului Local)

 • primirea, inregistrarea, solutionarea si expedierea raspunsurilor in termenele stabilite conform dispozitiilor legale, la cererile/sesizarile ce intra in competenta de solutionare a Biroului Adrministratie publica

 • primirea, inregistrarea si distribuirea corespondentei adresata Consiliului local de catre persoane fizice/juridice

 • lucrari de secretariat privind asociatii legal constituite si intocmirea proceselor-verbale ale sedintelor acestor asociatii

 • inregistrarea Monitoarelor Ofiale in Registratura generala, multiplicarea si distribuirea legislatiei specifice sferei de activitate a compartimentelor/birourilor/serviciilor/directiilor din cadrul institutiei transmisa de catre secretarul orasului si arhivarea colectiei Monitorul Oficial

 • efectuarea procedurilor specifice privind evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor create si detinute de catre unitate in conditiile prevederilor Legii 16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si a Instructiunilor privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996;

 • initierea si organizarea activitatii de intocmire a Nomenclatorului arhivistic pe baza propunerilor facute de sefii de servicii si compartimente;

 • asigurarea legaturii cu Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale in vederea verificarii si confirmarii Nomenclatorului dosarelor, urmareste modul de aplicare al acestuia in cadrul directiilor, serviciilor si compartimentelor;

 • verificarea si preluarea, pe baza de inventare si procese verbale de predare-primire, in anul urmator crearii lor, a tuturor unitatilor arhivistice constituite de fiecare compartiment;

 • intocmirea de inventare pentru documentele fara evidenta aflate in depozitul de arhiva;

 • asigurarea evidentei tuturor documentelor intrate si iesite din arhiva pe baza registrului de evidenta curenta si a registrului de deposit;

 • efectuarea lucrarilor de secretariat in calitate de secretar – raportor in cadrul comisiei de selectionare a documentelor;

 • inaintarea de propuneri privind constituirea comisiei de selectionare in vederea analizarii unitatilor arhivistice care au termenele de pastrare depasite conform nomenclatoarelor aprobate si confirmate, anual sau ori de cate ori este necesar;

 • inaintarea spre avizare comisiei din cadrul Serviciului Judetean al Arhivelor Nationale, procesul verbal de selectionare insotit de inventarele documentelor propuse pentru scoaterea din evidente;

 • asigurarea predarii integrale a documentelor selectionate catre centrele de valorificare a hartiei, dupa obtinerea avizului favorabil din partea Serviciului Judetean al Arhivelor Nationale;

 • asigurarea depunerii spre pastrare permanenta la Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei (documente fotografice, documente tehnice, acte de stare civila, matricele sigilare confectionate din metal si documentele scrise cu valoare istorica), dupa termenele prevazute in lege;

 • imprumutarea unor documente la solicitarea compartimentelor, pe baza de semnatura si tine evidenta lor in registrul de depozit;

 • eliberarea, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si juridice, certificate, copii si extrase din documentele pe care le creeaza si detine unitatea;

 • punerea la dispozitia reprezentantului Arhivelor Nationale a tuturor documentelor solicitate cu prilejul actiunii de control;

 • organizarea depozitului de arhiva dupa criterii stabilite conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale;

 • informarea conducerii institutiei si propunerea de masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de pastrare a arhivei;

 • numerotarea, sigilarea şi păstrarea registrelor de corespondenţă ale Primariei, Consiliului Local si ale Biroului Administratie Publica;

 • efectuarea lucrarilor de secretariat privind afisarea la sediul propriu a publicatiilor de vanzari mobiliare/imobiliare rezultate in urma unor executari silite si a unor citatii transmise in acest scop;

 • efectuarea lucrarilor de secretariat privind asociatiile legal constituite si intocmeste procesul-verbal al sedintelor acestei comisii;

 • punerea la dispozitia organelor abilitate de control a tuturor documentelor detinute sau create in cadrul biroului;

 • intocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local şi ale proiectelor de dispoziţii ale Primarului, specifice domeniului de activitate, precum şi a rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării acestora în Consiliul local.

 • propune serviciului Buget Finante Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

Activitatea de REGISTRUL AGRICOL

Intocmeste si tine la zi registrele agricole, privind gospodăriile populaţiei, efectuând operaţiuni solicitate de către cetateni, pe baza documentelor prezentate insotite de acte justificative si acordul secretarului unitatii administrativ teritoriale

Asigură la nivelul unităţii administrativ teritoriale la crearea unei baze de date privind registrul agricol gestionat în format electronic;

Verifica anual gospodăriile agricole înscrise in registrele respective pentru constatarea eventualelor diferenţe existente intre datele declarate si cele din teren.

Urmareste înregistrarea in registrele agricole a modului de utilizare suprafeţelor de teren (suprafeţele de teren agricol primite in arenda, in parte, in asociere, sub forma de acţiuni si suprafeţele de teren agricole date in parte, in arenda, in asociere, sau sub forma de acţiuni.)

Asigura centralizarea datelor si completarea Centralizatorului Registrul agricol si comunicarea acestora către Instituţiile de specializate la termenele si in condiţiile prevăzute de lege.

Preia informaţii din teren privind producţia vegetala si animala si le comunica Direcţiei judeţene de statistica.

Colaborează cu organele sanitar veterinare pentru prevenirea depistarea si combaterea bolilor la pasări si animale.

Împreuna cu Direcţia sanitar-veterinara si siguranţa alimentelor, informează populaţia si detinatorii de animale cu privire la masurile de prevenire si intervenţie in caz de aparitie a bolilor transmisibile de la animal la om.

Intocmeste si eliberează Bilete de proprietate pentru animale in vederea comercializării prin unitati specializate sau târguri si oboare, după verificarea datelor înscrise in registrul agricol

Intocmeste si transmite către serviciile de specialitate tabele nominale cuprinzând suprafeţele de teren ce urmează a fi impozitate.

Tehnoredactează documentele întocmite în cadrul Registrului agricol;

Asigură la nivelul unităţii administrativ teritoriale la crearea unei baze de date proprii

Se ocupă de numerotarea, parafarea, sigilarea, registrelor agricole şi înregistrarea în registrul general de intrare – ieşire.
Pune la dispoziţia conducerii sau oricărei persoane îndreptăţite, registrele agricole.
Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de compartimentul .

Colaborează cu serviciul de Stare Civila la verificarea şi completarea documentaţiei necesare întocmirii Anexei 24, în vederea deschiderii procedurii succesorale.

Îndruma si sprijină producătorii agricoli pentru obţinerea de subvenţii si facilitaţi prevăzute de legislaţia in vigoare.

Acorda consultanta de specialitate producătorilor agricoli prin popularizarea si afişarea la avizierul primăriei si in localitatile componente a tuturor actelor normative si a materialelor de informare

Eliberează adeverinţe si certificate pe baza datelor înscrise in registrele agricole la cererea scrisa a cetatenilor.

Informează crescătorii de albine in legătura cu tratamentele contra dăunătorilor efectuate de către Societatile si exploataţiile agricole.

Intocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local si Dispoziţii ale Primarului – specifice domeniului de activitate, precum si rapoarte de specialitate in domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, in vederea promovării lor in Consiliul local.

Indeplineste si alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispoziţii ale Primarului orasului Pancota.

Completează si eliberează Certificate de producător agricol in termenele stabilite
Verifica existenta in teren a produselor si produşilor agricoli pentru care se solicita certificatul de producător
Deschide registrul special pentru înregistrarea contractelor de arendă;
Înregistrează în registrul agricol suprafeţele de teren prevăzute în contractele de arendă
Urmareste înscrierea in registrul agricol a suprafeţelor deţinute si exploatate de Societatile comerciale constituite potrivit Legii 31/1991 si a Societatilor agricole constituite potrivit Legii 36/1991.
Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de serviciul agricol.
Intocmeste si eliberează Certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar.
propune serviciului Buget Finante Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

Activitatea de RESURSE UMANE

Atributii :

Organizează şi realizează gestiunea resurselor umane în sensul definit de Statutul funcţionarilor publici şi de legislaţia muncii, distinct pentru funcţionarii publici şi personalul contractual. Se subordonează, potrivit competenţelor şi organigramei Primarului orasului Pancota.

În activitatea pe care o desfăşoară realizează următoarele atribuţii:

 1. Întocmeşte rapoarte de specialitate, note de fundamentare la proiectele de hotărâri ce se supun aprobării consiliului local ce au ca obiect aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Pancota şi pentru serviciile publice de subordonare locală;
 2. Acordă asistenţă compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Pancota privind întocmirea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Pancota , întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâre referitoare la regulamente de organizare şi funcţionare ce se supun spre aprobarea consiliului local;
 3. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce privesc înfiinţarea şi reorganizarea de către consiliul local a unor servicii publice şi instituţii în subordinea acestuia, completarea şi modificarea obiectului de activitate pentru structurile înfiinţate;
 4. Urmăreşte încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate şi asigură continua actualizare a situaţiilor nominale de personal;
 5. Urmăreşte şi realizează corecta aplicare a prevederilor legale privind: stabilirea salariilor de bază, acordarea sporurilor salariale potrivit condiţiile de muncă, stabilirea indemnizaţiilor pentru demnitari, promovarea în clase şi grade profesionale pentru funcţionarii publici şi în grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual, acordarea indemnizaţiilor de conducere, aplicarea majorărilor şi indexărilor salariale stabilite prin acte normative speciale precum şi a altor drepturi salariale ;
 6. Întocmeşte fundamentări ale fondului de salarii pentru bugetul local, pentru autorităţile executive şi serviciile publice de subordonare locală fără personalitate juridică;
 7. Întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul de personal şi utilizarea timpului de lucru potrivit solicitărilor A.N.F.P. , Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Consiliului Judeţean Arad, D.G.F.P. Arad., Direcţiei Judeţene de Statistică, s.a.;
 8. Propune măsuri pentru îmbunătăţirea organizării muncii colaborând în acest sens cu compartimentele funcţionale şi serviciile publice. Aplicarea unor astfel de măsuri se realizează prin dispoziţie a primarului sau notă internă.
 9. Asigură asistenţa de specialitate pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Pancota în vederea întocmirii şi actualizăii fişelor de post pentru personalul din subordine, în concordanţă cu regulamentele de organizare şi funcţionare şi statele de funcţii aprobate, gestionează fişele de post pentru întreg personalul
 10. Organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau examinare, după caz, desfăşurarea, conform legii, a concursurilor şi examenelor privind angajarea personalului. Asigură încadrarea personalului în funcţii, compartimente/ servicii, corespunzător pregătirii, experienţei şi competenţelor profesionale. Numirea, sancţionarea,

suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau după caz a raporturilor de muncă se face numai de către primar, în conformitate cu prevederile legale.

 1. Întocmeşte lucrările necesare pentru: încadrarea, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii, trecerea temporară în altă muncă şi desfacerea contractului de muncă sau incetarea raporturilor de serviciu, după caz, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Pancota şi serviciile publice fără personalitate juridică; Ţine evidenţa personalului a cărei încadrare se face de către primar;
 2. Întocmeşte, completează şi ţine evidenţa dosarelor de personal şi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici;
 3. Păstrează carnetele de muncă ale angajaţilor operând în acestea toate modificările salariale, de stare civilă, pregătire profesională, de încadrări în funcţii intervenite pe parcursul perioadei de angajare;
 4. Asigură întocmirea corectă şi la timp a documentelor primare ce stau la baza plăţii lunare a salariilor angajaţilor şi demnitarilor;
 5. Urmăreşte utilizarea timpului de lucru: prezenţa la program, orele suplimentare efectuate, justificarea absenţelor pe cauze; programarea concediilor de odihnă şi efectuarea acestora, acordarea şi evidenţa altor categorii de concedii (pentru evenimente familiale deosebite, suplimentare, fără plată ş.a.),evidenţa concediilor medicale,de maternitate, paternitate, creştere copil în vârstă de până la 2 sau 3 ani (după caz), absenţelor nemotivate;
 6. Organizează şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului prin instituţiile specializate, potrivit necesarului transmis de compartimentele funcţionale şi serviciile publice-pentru personalul contractual şi în funcţie de conţinutul rapoartelor de evaluare întocmite anual pentru funcţionarii publici în concordanţă cu ofertele centrelor de perfecţionare. Ţine evidenţa participărilor la cursurile de perfecţionare şi înregistrează în carnetele de muncă înscrisurile ce fac dovada de absolvire a cursurilor;
 7. Fundamentează pentru bugetul local necesarul pentru cheltuielile cu perfecţionarea profesională;
 8. Coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare. Ţine evidenţa nominală, cronologică a evaluărilor anuale potrivit cărora se construieşte cariera profesională a angajaţilor;
 9. Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual; transmite preşedintelui comisiei de disciplină a funcţionarilor publici toate documentele solicitate;
 10. Întocmeşte lucrările de personal pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt angajaţi ai primăriei;
 11. Asigură confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarele de personal; eliberează angajatului, la cerere, copii ale actelor existente în dosarul tău profesional;
 12. La solicitarea verbală a angajaţilor întocmeşte şi eliberează adeverinţe de salariat;
 13. Asigură eliberarea, evidenţa, precum şi vizarea semestrială a legitimaţiilor de serviciu;
 14. Realizează şi alte atribuţii referitoare la organizarea şi gestionarea resurselor umane stabilite prin acte normative şi/sau administrative.
 15. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
 16. Propune serviciului Buget Finante Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum

şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

 1. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispoziţii ale primarului orasului Pancota;

COMPARTIMENTUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

a). În domeniul protecţiei copilului:

1) monitorizează situaţia copiilor din municipiu, urmăreşte respectarea drepturilor lor;

2) identifică copiii aflaţi în dificultate, susţine familiile în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, şi colaborează cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Arad, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protecţie a acestora;

3) acţionează în colaborare cu oficiul de stare civilă şi funcţionari responsabili, cu autoritatea tutelară pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea stabilirii unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului, urmăreşte modul în care se exercită dreptul de a reprezenta copilul, şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;

4) propune şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; identifică, evaluează şi propune acordarea de sprijin material şi financiar, familiilor în dificultate cu copii minori în întreţinere, asigură consilierea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, precum şi asupra serviciilor disponibile şi instituţiilor speciale capabile să le ajute pe plan local;

5 ) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii, şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;

6) elaborează şi susţine programe în vederea prevenirii excluderii sociale (ex. abandon şcolar);

7) urmăreşte realizarea activităţilor din domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu

responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

b). În domeniul protecţiei persoanelor adulte:
1. identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;
2.elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social;

3. urmăreşte acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile, pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

4.evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identificând nevoile şi resursele acesteia, în aplicarea reglementărilor legale în domeniu;

5.răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială, şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, etc.);

6.monitorizează şi evaluează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

7.asigură prin activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;

8.asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;

9.realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;

10.elaborează programe pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor, derivate din strategia naţională în domeniu, adaptate necesităţilor locale;

11.asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;

12. elaborează propuneri, proiecte de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţii ale primarului, pentru îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării activităţilor coordinate;

COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL

 1. Asigura respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

 2. Pune la dispozitia solicitantilor, gratuit, formulare tip de cerere si de reclamatie administrativa prevazute in Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public;

 3. Inregistreaza intr-un registru special si indruma solicitarile de informatii de interes public catre compartimentele de specialitate pentru rezolvarea temeinica si legala cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;

 4. Urmareste transmiterea in termen, de catre compartimentele de specialitate, a raspunsurilor la solicitarile de informatii de interes public;

 5. Comunica in scris raspunsurile solicitantilor de informatii de interes public, in termenele si forma prevazute de lege;

 6. Tine evidenta raspunsurilor date solicitantilor;

 7. Informeaza solicitantii, in termenele prevazute de normele in vigoare, in cazul in care informatia solicitata este deja comunicata din oficiu in una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, indicand si sursa unde informatia solicitata poate fi gasita;

 8. Informeaza solicitantul, in termenele prevazute de normele in vigoare, in cazul in care informatia solicitata este identificata ca fiind exceptata de la accesul liber;

 9. Asigura in cadrul punctului de informare-documentare al institutiei accesul publicului la informatiile furnizate din oficiu;

 10. Intocmeste, anual, raportul privind accesul la informatiile de interes public;

 11. Asigura accesul reprezentantilor mass-media la informatiile de interes public;

 12. Informeaza, in timp util, prin mass-media, asupra unor actiuni publice organizate de Primaria orasului Pancota;

 13. Organizeaza primirea cetatenilor in audienta, inregistreaza problemele cu care acestia se adreseaza celor care acorda audiente si urmareste solutionarea lor, atunci cand raspunsul nu poate fi dat pe loc;

 14. Intocmeste diverse rapoarte si informari privind problemele ridicate de cetateni prin scrisori adresate Primariei orasului Pancota, pe care le prezinta celor autorizati sa decida, la cererea acestora;

 15. Solutioneaza in limita competentelor sesizarile si reclamatiile cetatenilor, conform atributiilor de serviciu;

 16. Atribuie numar de inregistrare cererii, sesizarii sau documentatiei prezentate sau transmise de persoane fizice, organizatii neguvernamentale, persoane juridice etc;

 17. Verifica inregistreaza si preda serviciilor de specialitate cererile si documentele depuse de cetateni;

 18. Asigura expedierea raspunsului la cererile si documentele depuse de cetateni;

 19. Asigura si ofera cetatenilor formularele tipizate prevazute de lege;

 20. Prezinta primarului periodic, situatia cererilor, reclamatiilor, petitiilor care au fost inregistrate si nu au fost rezolvate in termenul legal;

 21. Colaboreaza cu toate compartimentele Primariei orasului Pancota;

 22. Asigura arhivarea documentelor care apartin compartimentului;

 23. Intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum si rapoarte de specialitate in domeniul de activitate al compartimentului pentru proiecte de hotarari, in vederea promovarii lor in Consiliul Local;

 24. propune serviciului Buget Finante Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

 25. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, alte acte normative, hotarari ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispozitii ale Primarului orasului Pancota;

SERVICIUL VOLUNTAR pt. SITUAŢII DE URGENŢĂ

Activitatile desfasurate in cadrul compartimentului:

 1. Asigură încadrarea, înzestrarea şi pregătirea Serviciului voluntar pentru situaţii e urgenţă şi a populaţiei din oras;
 2. Organizează înştiinţarea şi alarmarea populaţiei referitor la pericolele atacului din aer, a celor cauzate de calamităţi naturale, catastrofe, inundaţii de mari proporţii, dezastre; elaborează documente operative şi ţine la zi planul de analiza si acoperire a riscurilor, planul de evacuare în situaţii de urgenţă, planul de aparare impotriva inundatiilor si planul de aparare in caz de cutremur si/sau alunecari de teren;
 3. Asigură amenajarea, înzestrarea şi funcţionarea locurilor de protecţie în caz de situaţii de urgenţă la nivel de oras, organizează punctul de comandă (biroul de conducere) şi lucrul în cadrul acestuia. Coordonează şi controlează aplicarea măsurilor de amenajare a spaţiilor şi adăposturilor în subsolul construcţiilor, construirea de noi adăposturi la ordin, precum şi folosirea proprietăţilor naturale ale terenului în scopul adăpostirii, conform actelor normative în vigoare. Răspunde de înzestrarea, întreţinerea şi modernizarea punctului de comandă (biroul de conducere);
 4. Propune sarcini concrete şi de perspectivă ce revin pe linie de situaţie de urgenţă orasului, unităţilor de pe raza acestuia şi urmăreşte îndeplinirea lor;
 5. Organizează convocări de pregătire metodică şi de specialitate cu: Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, specialişti pentru intervenţie, sectoare de competenţă şi executivul local;
 6. Analizează materiale informative cuprinzând elemente (date) nou apărute şi instructaje ale populaţiei şi agenţilor economici, referitoare la: alarma aeriană, alarma la dezastre, prealarma aeriană şi încetarea alarmei cu adaptarea la condiţiile concrete din oras;
 7. Realizează instruirea periodică a personalului din primărie cu privire la documentele cu caracter „secret de stat” şi „secret de serviciu”;
 8. Răspunde de buna desfăşurare a activităţii de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Primăriei şi serviciilor publice de subordonare locale – cu excepţia Direcţiei Domeniului Public, care desfăşoară distinct activitatea de instructaj în domeniu situaţiilor de urgenţă;
 9. Realizează evidenţa militară a tuturor angajaţilor – rezervişti şi a celor fără obligaţii militare şi întocmeşte lucrările de M.L.M. (mobilizare la locul de muncă) pe care le trimite la Centrul Militar Zonal Arad;
 10. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
 11. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al orasului Pancota, dispoziţii ale primarului orasului Pancota;

 12. Colaborează cu toate compartimentele funcţionale din primărie şi serviciile publice ale consiliului local la organizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, specialişti pentru intervenţie şi sectoare de competenţă. Scopul constituirii şi colaborării cu acest serviciu este de a interveni ori de câte ori situaţia o impune pentru limitarea şi lichidarea urmărilor unor calamităţi naturale, a unor incendii de mari proporţii şi în situaţia de război, de a acorda primul ajutor cetăţenilor, animalelor şi pentru salvarea bunurilor materiale (evacuarea populaţiei din zonele afectate, adăpostirea şi aprovizionarea sinistraţilor cu alimente, apă, medicamente, incinerarea cadavrelor, curăţirea zonelor contaminate, precum şi redarea în circuit a activităţilor economice şi sociale;
 13. Colaborează cu Compartimentul resurse umane, de la care solicită şi primeşte informaţii referitoare la angajaţii care fac obiectul evidenţei militare şi M.L.M., cu care colaborează în toate problemele de personal;
 14. Colaborează cu Serviciul buget-contabilitate şi Compartimentul Investiţii la fundamentarea şi transmiterea necesarului privind cheltuielile specifice activităţii pe linie de situaţie de urgenţă;
 15. propune serviciului Buget Finante Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;
 16. Colaborează cu Serviciul buget-contabilitate pentru obţinerea acceptului la plată pe documente justificative, referitoare la cheltuielile efectuate din capitolul bugetar „Situaţii de urgenţă”.

COMPARTIMENTUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

1. întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;

2. înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

3. întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

4. întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;

5. actualizează , utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul pe raza municipiului Târgu Secuiesc;

6. furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registului Permanent de Evidenţa Populaţiei;

7. furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;

8. întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;

9. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii;

10. primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple şi le înaintează Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor;

11. primeşte de la Serviciul public comunitar competent, paşapoartele simple pe care le eliberează solicitanţilor;

12. ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;

13. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILA

Atributiile si responsabilitatile compartimentului:

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;

6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul Primăriei orasului Pancota;

9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Hotararea Guvernului nr.1425/2006, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;

10. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Hotararea Guvernului nr.1425/2006;

11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor <LLNK 12006 971 20 301 0 33>Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

13. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

14. evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;

19. evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din <LLNK 12006 1146 20 301 0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor <LLNK 12006 1048 20 301 0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

21. urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de <LLNK 12006 1048 20 301 0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Hotararea Guvernului nr.1425/2006;

23. întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Hotararea Guvernului nr.1425/2006;

24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din Primaria orasului Pancota, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea 319/2006;

25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

26. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

27. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;

32. evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

33. întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

34. propune serviciului Buget Finante Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

35. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1.Compartimentul de audit public intern este constituit in subordinea directa a primarului Orasului Pancota si, prin atributiile sale, nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public intern.

2. Compartimentul de Audit Public Intern raspunde pentru activitatea de audit intern, activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile la nivelul Primariei Orasului Pancota. Ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare;

3. Auditul public intern la nivelul Primariei Orasului Pancota cuprinde:
a) activitatile Finantee sau cu implicatii Finantee desfasurate la nivelul P.M.P din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa;
b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
c) administrarea patrimoniului public, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al Primariei Orasului Pancota;
d) sistemele de management Finante si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente;
4. La nivelul Primariei Orasului Pancota, Compartimentul de Audit Public Intern exercita urmatoarele tipuri de audit:

–  audit de sistem care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora;
–  audit de performanta care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice, sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
–  audit de regularitate care reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor Finantee pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, conform normelor legale.

5. Compartimentul de Audit Public Intern exercita urmatoarele atributii:

–  Elaboreaza norme metodologice specifice Primariei Orasului Pancota avizate de structura teritoriala a Unitatii Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI) din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Arad;
–  Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
–  Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management Finante si control ale P.M.P. si ale unitatilor subordonate , sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate; Pentru aceasta se va audita cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la aceasta urmatoarele:
•  angajamente bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv fondurile comunitare;
•  platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
•  vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniu privat al statului sau al unitatilor administrativ – teritoriale;
•  concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale;
•  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
•  alocarea creditelor bugetare;
•  sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
•  sistemul de luare a deciziilor;
•  sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
•  sistemele informatice.

–  Informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducerea Primariei Orasului Pancota si/sau conducatorii entitatilor publice subordonate auditate, precum si despre consecintele acestora.
Compartimentul de Audit Public Intern transmite la structura teritoriala a UCAAPI, sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducerea Primariei Orasului Pancota si/sau conducatorii entitatilor publice subordonate auditate, precum si despre consecintele acestora, insotite de documentatia relevanta, conform prevederilor din Normele de exercitare a activitatii de audit intern la nivelul P.M.P:
–  Transmite UCAAPI, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit.
–  Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern la nivelul P.M.P
–  In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice, dupa caz si structurii de control intern abilitate.
–  In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot suspenda misiunea cu acordul primarului , daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informatii insuficiente, etc.).
6. In realizarea misiunilor de audit, auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de seful structurii de audit, in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat de Primarul Orasului Pancota.
Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern, din Dispozitia Primarului

7. Auditorii interni isi desfasoara activitatea conform Normelor proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Primariei Orasului Pancota.

8. Auditorii interni din cadrul Primariei Orasului Pancota sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern.

9. (1)  Elaboreaza proiectului planului de audit intern al Compartimentului de Audit Public Intern din Primaria Orasului Pancota.
(2)  Fac propuneri pentru actualizarea planului de audit intern al Compartimentului de Audit Public Intern din P.M.P., atunci cand apar indicii si circumstante ce impun acest lucru;
(3)  Executa misiuni de audit cuprinse in planul de audit public intern, precum si alte misiuni dispuse de Primarul Orasului Pancota;

(4)  Auditorii interni au obligatia respectarii Codului de etica al auditorului intern si al Cartei Auditului Intern;
(5)  Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua si imbunatati eficienta si eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern si a proceselor de administrare;
(6) Ia la cunostinta continutul actelor de control incheiate de organele de control specializate (Camera de Conturi Arad, Biroului de Audit Intern din cadrul D.G.F.P Arad, etc.) asupra activitatilor Finante contabile si de gestiune a Primariei Orasului Pancota;
(7)  Intocmeste Rapoarte de audit si urmareste implementarea recomandarilor rezultate din acestea;
(8)  Desfasoara activitatea de audit public intern conform Normelor proprii de exercitare a activitatii de audit la nivelul PMP, aprobate de Primarul Orasului Pancota si avizate de catre structura teritoriala a UCAAPI (DGFP Arad);

(9) In conformitate cu OMF nr.1702/2005 privind activitatea de consiliere desfasurate de auditorii interni din cadrul entitatilor publice, auditorii interni desfasoara misiuni de consiliere, activitati menite sa aduca plus valoare si sa imbunatateasca administrarea institutiei publice, gestiunea riscului si controlului intern, fara ca auditorii sa-si asume responsabilitati manageriale

(10) Activitatile de consiliere cuprind :consultanta, facilitarea intelegerii, formarea si perfectionarea profesionala.

10. (1) Auditorii interni care sunt functionari publici sunt selectati si au drepturile, obligatiile si incompatibilitatile prevazute de Statutul functionarilor publici.
(2) Numirea sau revocarea auditorilor interni se face de catre conducatorul entitatii publice, cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern.
(3) Pentru auditorii interni care nu sunt functionari publici selectarea, stabilirea drepturilor si obligatiilor se fac in concordanta cu regulamentele proprii de functionare a entitatii publice, precum si cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul intern cu modificari si completari.

11 . (1) Auditorii interni trebuie sa isi indeplineasca atributiile in mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate, conform prevederilor prezentei legi si potrivit normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern.
(2) Pentru actiunile lor, intreprinse cu buna-credinta in exercitiul atributiilor si in limita acestora, auditorii interni nu pot fi sanctionati sau trecuti in alta functie.
(3) Auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situatii pe care le-au constatat in cursul ori in legatura cu indeplinirea misiunilor de audit public intern.
(4) Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat la o entitate publica. (5) Raspunderea pentru masurile luate in urma analizarii recomandarilor prezentate in rapoartele de audit apartine conducerii entitatii publice.
(6) Auditorii interni trebuie sa respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditorului intern.
(7) Auditorii interni au obligatia perfectionarii cunostintelor profesionale; seful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entitatii publice, va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale, perioada destinata in acest scop fiind de minimum 15 zile pe an.
(8) Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care in mod potential le pot audita si nici in elaborarea si implementarea sistemelor de control intern al entitatilor publice.
(9) Auditorii interni care au responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana nu trebuie implicati in auditarea acestor programe.
(10) Auditorilor interni nu trebuie sa li se incredinteze misiuni de audit public intern in sectoarele de activitate in care acestia au detinut functii sau au fost implicati in alt mod; aceasta interdictie se poate ridica dupa trecerea unei perioade de 3 ani.
(11) Auditorii interni care se gasesc in una dintre situatiile prevazute mai sus au obligatia de a informa de indata, in scris, conducatorul entitatii publice si seful structurii de audit public intern.

12. (1) Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se modifica si completeaza conform legislatiei intrate in vigoare ulterior aprobarii acestuia.
(2) Personalul angajat raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate al compartimentului.

(3) Compartimentul de Audit Public Intern colaboreaza cu toate structurile functionale din cadrul si subordonate orasului Pancota, cu structura de Audit Public Intern din cadrul DGFP Arad, cu Camera de Conturi Arad, cu alte entitati si structuri specifice abilitate

(4) Compartimentul de Audit Public Intern intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliului Local si proiecte de dispozitii ale primarului specifice domeniului de activitate, precum si rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari, in vederea promovarii acestora in Consiliu Local

(5) Compartimentul de Audit Public Intern indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, alte acte normative, hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale Primarului Orasului Pancota.

BIBLIOTECA

Atributiile bibliotecarului

1. Completeaza curent si retrospectiv, colectiile prin achizitii, abonamente, schimb, transfer, donatii si alte surse.

2. Asigura evidenta biblioteconomica primara si individuala a colectiilor si a circulatiei acestora in relatia biblioteca-utilizator-biblioteca.

3. Prelucreaza biblioteconomic colectiilor, conform normelor tehnice de specialitate.

4. Organizeaza, conserva si prelucreaza colectiile de patrimoniu.

5. Organizeaza un sistem de cataloage pe fise sau in regim, compus in principal din cataloage alfabetice si sistematice pentru public.

6. Imprumuta utilizatorilor pentru studiu si lectura, la domiciliu, documente din fondul uzual.

7. Asigura conditii pentru studiu si informare.

8. Asigura potrivit solicitarilor primite imprumutul interbibliotecar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

9. Efectueaza in conditiile legii, operasiunile de recuperare fizica si a contravalorii publicatiilor degradate ori nerestituite de catre cititori.

10. Elimina periodic din colectiile uzate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, publicatiile care nu au circulatie catre utilizare sau care prezinta un grad avansat de uzura fizica.

11. Efectueaza operatiuni de conservare, igiena si patologie a cartii si a celorlalte documente.

12. Initiaza si dezvolta programme speciala, organizeaza activitati specifice de formare si informare a utilizatorilor.

13. Pe langa atributiile mentionate mai sus, bibliotecarul mai indeplineste urmatoarele sarcini:

14. Intocmeste planul de munca trimestrial si anual privind activitatea bibliotecii.

15. Raspunde de patrimoniul bibliotecii.

16. Indeplineste atributiile de bibliotecar responsabil, precum si alte sarcini incredintate de factorii de conducere.

Declarații de interese – 2015

Declaratie de interese Retter Iosif

Declaratie de interese Pocrișer Dan – Ștefan

Declaratie de interese Balint Codruța

Declaratie de interese Bulza

Declaratie de interese Crișan

Declaratie de interese Drăucean

Declaratie de interese Farcaș

Declaratie de interese Faur

Declaratie de interese Gaica

Declaratie de interese Gulyas

Declaratie de interese Horga

Declaratie de interese Lavric

Declaratie de interese Pocrișer Ștefan

Declaratie de interese Pop Monica

Declaratie de interese Roșu

Declaratie de interese Rusa Gh.

Declaratie de interese Sold-Tatar

Declaratie de interese Vitan

Declaratie de interese Weisz Edit

Declaratie de interese Weisz Laura

Declaratie de interese Cornea

Declaratie de interese Bar R.

Declaratie de interese Bătrîn

Declaratie de interese Blasko

Declaratie de interese Bora

Declaratie interese Lupsea Vasile

Declaratie de interese Motiu Petru

Declaratie de interese Novak Melinda

Declaratie de interese Pacurariu

Declaratie de interese Pantea Ana

Declaratie de interese Petcut

Declaratie de interese Pancotan Mariana

Declaratie de interese Morar Elena

Declaratie de interese Morar Ovidiu

d interese neag mioara

 

Anunţ intenţie realizare PUZ şi RLU, investitor privat SC Universal Premium Aqua SA

Primarul orasului Pincota – jud. Arad, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre intentia realizarii unui PUZ si RLU de catre investitorul privat S.C. UNIVERSAL PREMIUM AQUA S.A., proprietar al terenului in suprafata de 23.600mp, situat pe teritoriul administrativ al orasului Pincota, extravilanul localitatii, identificat prin CF nr.3026665, respectiv CF nr. 302666 – Pîncota.

Initiatorul are pe terenul sau un put forat activ de mare adancime de apa plata, pe care doreste sa o imbutelieze. In acest sens vrea sa construiasca o hala de productie industriala (industrie nepoluanta), depozite si servicii aferente.

Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 17.08.2015, ora 10:00 la sediul Primariei Pincota.

Cei interesati vor trimite la Primaria Pincota observatii, comentarii sau semnalari cu privire la intentia de elaborare PUZ in termen de 10 zile calendaristice, iar raspunsurile la acestea se vor posta pe site-ul primariei.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului:

 • dl. Morar Ovidiu, responsabil cu urbanismul – tel. 0257- 466 301

Primar,

Retter Iosif

se posteaza pe site-ul primariei

se afiseaza la sediul primariei

se publica in mass-media

se transmite vecinilor

Arhiva – Dare de seama contabila 2008 – 2013

Notă: Documentele sunt in format PDF, conţinute în arhive ZIP. 

 

Anul 2013

Dare de seama la 31.12.2013 (trimestrul 4)

Dare de seama la 30.09.2013 (trimestrul 3)

Dare de seama la 30.06.2013 (trimestrul 2)

Dare de seama la 31.03.2013 (trimestrul 1)


 

Anul 2012

Dare de seama la 31.12.2012 (trimestrul 4)

Dare de seama la 30.09.2012 (trimestrul 3)

Dare de seama la 30.06.2012 (trimestrul 2)

Dare de seama la 31.03.2012 (trimestrul 1)


Anul 2011

Dare de seama la 31.12.2011 (trimestrul 4)

Dare de seama la 30.09.2011 (trimestrul 3)

Dare de seama la 30.06.2011 (trimestrul 2)

Dare de seama la 31.03.2011 (trimestrul 1)


 

Anul 2010

Dare de seama la 31.12.2010 (trimestrul 4)

Dare de seama la 30.09.2010 (trimestrul 3)

Dare de seama la 30.06.2010 (trimestrul 2)

Dare de seama la 31.03.2010 (trimestrul 1)


 

Anul 2009

Dare de seama la 31.12.2009 (trimestrul 4)

Dare de seama la 30.09.2009 (trimestrul 3)

Dare de seama la 30.06.2009 (trimestrul 2)

Dare de seama la 31.03.2009 (trimestrul 1)


 

Anul 2008

Dare de seama la 31.12.2008 (trimestrul 4)

Dare de seama la 30.09.2008 (trimestrul 3)

Dare de seama la 30.06.2008 (trimestrul 2)

Dare de seama la 31.03.2008 (trimestrul 1)

 

Bine ati venit pe pagina oficiala a Oraşului Pâncota!

Vă mulţumim că ne-aţi trecut pragul (digital) şi vă dorim o vizită cât mai plăcută pe site-ul nostru. 

Suntem încântaţi să vă avem ca oaspeţi. Aşteptăm cu interes sugestiile, recomandările şi, ce de nu, criticile Dvs.(de preferinţă constructive) pentru a putea face din primariapancota.ro un portal de top în rândul site-urilor din administraţia publică din România.

 Oraşul Pâncota – Judetul Arad – România

Turism

Dintre cele mai importante obiective turistice ale orașului se remarcă ansamblul urban desfășurat de-a lungul străzii Tudor Vladimirescu, vechiul han de poștă, palatul „Sukowsky” și nu în ultimul rând Canalul Matca – o importantă lucrare hidrotehnică.

Obiective turistice

Cetatea Turceasca Pâncota

Cetatea turcească Pâncota este o cetate de pământ cu șanț exterior, relativ bine conservată, amplasată în estul orașului Pâncota (județul Arad). Situl arheologic aferent este monument istoric, cu cod LMI AR-I-s-A-00447 și cod RAN 9663.01

Situl a fost cunoscut încă în secolul al XIX-lea, când au fost efectuate o serie de săpături amatoricești care au scos la iveală, în interiorul cetății, ruinele unei biserici, incinta acesteia și peste 60 de morminte dincimitirul exterior. În urma acestor intervenții au fost realizate câteva desene sumare, din care rezultă mai multe variante planimetrice ale unui lăcaș de cult înzestrat cu o excepțională decorație parietală.

Multe decenii pierdută, niciodată prelucrată în mod științific, această „documentație” a fost recuperată parțial de Zsuzsanna Heitel care, pe baza unei minuțioase analize a detaliilor constructive și artistice, a avansat ipoteza că biserica de la Pâncota are analogii perfecte în arhitectura sud-dunăreană din secolele X-XI, reprezentând astfel o importantă verigă în transferul acesteia spre Europa Centrală.

Între anii 2000-2006 au fost efectuate cinci campanii de săpături arheologice în urma cărora a fost redescoperit planul bisericii arhidiaconale cu o parte a cimitirului din jur, iar în ultima campanie a fost secționat valul de pământ, care a conservat doar urme medievale. Colectivul care coordonează săpăturile este format din Dana Marcu-Istrate – responsabil științific, Ioan Fedor Pascu (SC Damasus SRL), Zsuzsanna Heitel (Institutul de Istoria Artei București), George Pascu Hurezan, Florin Mărginean și Zsuzsanna Kopeczny (Complexul Muzeal Arad).

Castelul Dietrich-Sukowsky

castel dietrich1castel dietrich2Castelul Dietrich-Sukowski este un monument istoric aflat în orașul arădean Pâncota. Castelul se află pe lista monumentelor istorice sub codul LMI: AR-II-m-A-00639. Pana de curand  cand a fost retrocedat mostenitorilor a  fost sediul primăriei și al consiliului local din localitate.

Castelul a fost finalizat în anul 1840 devenind o clădire reprezentativă pentru barocul arădean. Baronul Dietrich a fost un iubitor al artelor, fapt adeverit prin prezența la castel a unor personalități precum Franz Liszt sau Jokai Mor. După moartea baronului proprietatea a revenit ginerelui său, prințul polonez Jozsef Schulkowschi. Din acest moment începe decăderea moșiei.

Odată cu moartea primei soții, baronul s-a recăsătorit cu o actriță de la Budapesta care era renumită pentru stilul de viață cheltuitor. Din această cauză, a fost nevoit să-și vândă rând pe rând proprietățile și în cele din urmă și castelul din Pancotă. Acesta a ajuns pe mână unor negustori evrei care l-au avut în proprietate printr-o companie anonimă. După cel de-al Doilea Război Mondial a fost naționalizat și a avut mai multe destinații.i.

Are formă de U, cu trei aripi. Fațada principală este decorată bogat iar acoperișul are tile care are formă de solzi. În interior încăperile sunt spațioase, iar sufrageria are o valoare artistică datorită ușilor de fier forjat și grilajelor de pe ferestre.

Istorie

Prima atestare documentară a localității datează din anii 1202-1203 când așezarea era cunoscută sub denumirea de villa Pankota.

Pe teritoriul de astăzi al Pâncotei se găsea în anul 1216 o abație. Informația o aflăm din lucrarea istoricului Sándor Marki, potrivit căreia, populatia localității se afla sub jurisdicția unei abații condusă de Andreas.

De mai multe ori vatra orașului a fost distrusă de năvălitori. Turcii au cucerit orașul în mai multe rânduri, din anul 1687 intră în administrarea Imperiului Habsburgic, iar din anul 1867 intră în administrația austro-ungară până la sfârșitul Primului Război Mondial.

Pâncota a fost renumită pentru târgurile și iarmaroacele sale încă din secolul al XVIII-lea. Recunoscut centru meșteșugăresc, breasla apare ca sistem de organizare la începutul secolului al XIX-lea.

Demografie

StemaConform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Pâncota se ridică la 6.946 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 7.186 de locuitori.[2] Majoritatea locuitorilor sunt români (74,2%). Principalele minorități sunt cele de romi (10,5%), maghiari (6,54%) și germani (2,07%). Pentru 5,57% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[3] Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (59%), dar există și minorități de penticostali (19,29%), romano-catolici (7,85%), baptiști (3,01%), adventiști de ziua a șaptea (1,93%) și reformați (1,55%). Pentru 5,86% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.[4]

Geografie

Orașul Pâncota din judetul Arad, se află în partea de sud-vest a depresiunii Zărandului, în extremitatea nordică a Podgoriei Aradului. Prin localitate trece pârâul Sodom, ce izvorește din Munții Highiș aflat le 25 km de Pâncota. Câmpia Tisei, parte a Câmpiei Aradului, este întreruptă de ivirile vulcanice din partea de NE a orașului.
Localități limitrofe sunt la nord Zărandul și Seleușul, la est Târnova, la sud Șiria, iar la vest Sântana.
Potrivit tradiției locale, vechea vatră a localității era la poalele Dealului Pelegului, la „Ogrăzile Vechi”. Preotul romano-catolic, Șerban din Ineu, menționează de altfel, într-una din însemnările sale, că numele de Pâncota ar deriva din cuvintele latinești pan cubitum care ar însemna colț de deal sau terminarea dealului.
Sari la conținut